Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

2016-2017 m.m. renginiai


Kaip greit bėga laikas... Čia nuaidi Rugsėjo 1- osios skambutis, čia jis skelbia mokslo metų pabaigą...

       Gegužės 30 d. pradinio ugdymo mokiniai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai), pedagogai dalyvavo mokslo metų baigimo šventėje  „Stebuklinga fleita“. Šventės metu buvo pasveikinti 4-ųjų klasių mokiniai, jiems įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Pasveikinti ir visi aktyviausi, mokyklą įvairiuose konkursuose, konferencijose garsinę mokiniai. Jiems įteiktos direktorės R. Lanauskienės padėkos.

      Mokiniai nepamiršo padėkoti ir savanoriams: ukrainietei Halynai ir turkui Can, kurie visus metus gyveno ir dirbo mūsų mokykloje. Pa klasės mokiniai savanorei Halynai skyrė dainą ukrainiečių kalba, 3a, 3b, 5 klasės mokiniai savanoriui Can pašoko turkišką šokį.

    Mokyklos direktorė R. Lanauskienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais, paskatino juos. Mokinių tarybos nariai apdovanojo pedagogus, kuriems mokiniai skyrė nominacijas. Neformaliojo skyriaus vedėja V. Matakienė apdovanojo mokinius, kurių kambariai buvo tvarkomi ir prižiūrimi  visus mokslo metus.

   Šventės metu įvairių klasių mokiniai atliko daineles ir šokius, fleitos melodiją grojo drugelis, kuris palinkėjo visiems smagios, šiltos, saugios vasaros.

Šventę organizavo pedagogės Renata V., Rima L., Arnolda K., Vitalija K.,

Rasa Š.

Parengė Renata Vyšniauskienė


PILIETINĖ AKCIJA „ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“

 

                      Kasmetinė pilietinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ šiemet gegužės 15-21 d. vėl kvietė miestų ir miestelių gyventojus atkreipti dėmesį į šešėlinės ekonomikos daromą žalą  mūsų valstybei ir asmeniškai kiekvienam jos gyventojui.

Šia akcija norima priminti, kad šešėlyje nusėdantys pinigai – nuslėpti ir nesumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą – tai mūsų valstybės piliečiams nesuteiktos kokybiškesnės viešosios paslaugos, neišplėtota infrastruktūra ir mažesnė socialinė piliečių gerovė.

Prie kasmetinės pilietinės akcijos prisijungė ir Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė. Ekonomikos ir matematikos mokytoja Asta Budraitienė organizavo  pamoką 10 klasės mokiniams „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“. Kartu su istorijos mokytoja Loreta Šediene ir  10 klasės mokiniais š. m. gegužės 17 d. dalijo  akcijos organizatorių – skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ ir asociacijos „Investors Forum“ parengtus informatyvius lankstinukus miestiečiams.

 

Mokytoja Asta Budraitienė


Š. m. gegužės 13d. mokyklos šokių kolektyvo "Sparnai" I ir II grupės (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse "Jūrmala 2017" Latvijoje. II grupė atliko šokį "Rokenrolas", I grupė - "Norim kilt". Abi grupės užėmė II vietas savo amžiaus kategorijoje. Po konkurso laukė šaunios pramogos "Livu" akvaparke, įvairi veikla prie jūros.


Gražią saulėtą dieną  sulaukėme svečių iš Gytarių ir Salduvės progimnazijų. Mokiniai susirinko į smagią popietę  „Pasveikinkim pavasarį“. Atvyko mokinių komandos su pedagogėmis –logopede eksperte Dalia Šukiene ir priešmokyklinio ugdymo pedagoge Juste Milašauskiene.

Mokytoja R. Ledauskienė perskaitė laišką, kurį atsiuntė Pavasaris. Mokiniai kūrė pavadinimus ir emblemas savo komandoms, pristatė  parengtas užduotis namuose, minė mįsles, pasakojo apie senolių išmintį,  stebint gamtos reiškinius  ir  gyvūnus. Kaip smagu buvo stebėti komandų prisistatymus, klausytis paukščių balsų pamėgdžiojimų! Lietuvių liaudies tautosaka turtinga  patarlėmis ir priežodžiais, kuriuose  glūdi amžius kaupta tautos išmintis. Mokiniai turėjo sudėlioti patarles ir priežodžius iš dalių, gebėti  jas paaiškinti. Renginio pabaigoje mokiai sprendė kryžiažodį, kuriame buvo surašyti visi pavasario mėnesiai. Už teisingai atliktas užduotis visi buvo apdovanoti  prizais ir padėkomis.  Ačiū svečiams už nuostabias akimirkas kartu.

Popietėje  „Pasveikinkim pavasarį“ dalyvavo  mokiniai Audra Šatraitytė, Sandrijus Labanauskas, Tadas Mizgeris, Martynas Bardauskas, Paulius  Rugulevičius, Ignas  Putelis.  

Renginį organizavo pradinio ugdymo mokytojos  Rimutė  Ledauskienė, Renata Vyšniauskienė, Ingrida  Miceikienė, Inga  Zykienė. 


Šiaulių logopedinės mokyklos pedagogai inicijavo respublikinį specialiojo ugdymo įstaigų projektą „Menų pasaulis“ , kuris vyko 2017m.sausio- kovo mėn.

1. Projekto paskirtis.

Vykdyti projektinę veiklą, įtraukiant į įvairias bendras veiklas kuo daugiau mokinių ir pedagogų iš respublikos specialiojo ugdymo įstaigų, bei suteikti jiems galimybę skirtingomis formomis ir būdais tobulinti savo kompetencijas.

 

2. Tikslas. Skatinti specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis ir neformaliojo  ugdymo naujovėmis.

3. Uždaviniai.

1.Tobulinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių menines, socialines kompetencijas organizuojant įvairias neformaliojo ugdymo veiklas netradicinėse erdvėse.

2. Suteikti galimybę  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo (si) poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų),  pasirodyti  viešoje erdvėje,  atskleidžiant savo meninius gebėjimus  muzikos, dainos, šokio, teatro, dailės, technologijų srityse.

3. Populiarinti mokinių meninės veiklos laimėjimus, organizuojant dailės ir meninių dirbinių  parodas įvairiose respublikos specialiojo ugdymo įstaigose.

4. Plėtoti respublikos specialiojo ugdymo įstaigų mokinių , pedagogų  bendravimą ir bendradarbiavimą.

5. Dalintis gerąja darbo patirtimi bei neformaliojo ugdymo inovacijomis.

4. Projekto tikslinė grupė.

Šiaulių logopedinės mokyklos ,Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos, Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“, Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, Telšių Naujamiesčio mokyklos, Rokiškio pagrindinės mokyklos, Raseinių specialiosios mokyklos, Dabikinės specialiosios mokyklos , Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokiniai ir pedagogai.

Projekto veiklos.

1.Tarpmokyklinių mainų vykdymas  organizuojant įvairias neformaliojo ugdymo veiklas netradicinėse erdvėse –organizuoti 2 mokinių  koncertai,  75  mokinių kūrybinių darbų parodos skirtingose ugdymo įstaigose, 26 atviri neformaliojo ugdymo užsiėmimai projekto partneriams.

2.Mokinių meninių gebėjimų  muzikos, dainos, šokio, teatro, dailės, technologijų srityse atskleidimas-organizuotas menų festivalis- konkursas „Gerumo sparnai 2017“

3.Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios patirties sklaida -seminaras „Specialiojo ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų profesinių bei specialiųjų kompetencijų plėtotė“  Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre, seminaras „Vaiko asmenybės ugdymo sėkmės pasitelkiant neformalųjį švietimą“ Šiaulių logopedinėje mokykloje, parengti ir pristatyti pranešimai „Vertybinių nuostatų ugdymo aspektai Šiaulių logopedinėje mokykloje“, „Pozityvios mokinių socializacijos kryptys ir būdai“, „Inovatyvūs vaiko meninės raiškos ugdymo metodai ir galimybės“ ,„Individualios mokinio pažangos matavimas ir išmokimo stebėjimas neformalioje muzikinėje veikloje“, 10 stendinių pranešimų, pravesti 25 atviri neformaliojo ugdymo užsiėmimai.

Rezultatas

1. Pavyko suburti bendrų interesų turinčius mokinius ir pedagogus iš skirtingų  šalies miestų turiningam bendravimui ir bendradarbiavimui.

2. Projekte dalyvavo  devynios  šalies specialiojo ugdymo įstaigos.

3. Įvairių šalies specialiojo ugdymo įstaigų    meno būreliai, kolektyvai, atlikėjai, jaunieji tapytojai, keramikai turėjo galimybę atskleisti savo meninius gebėjimus kūrybinių darbų parodose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose netradicinėse erdvėse, respublikiniame menų festivalyje- konkurse „Gerumo sparnai 2017“.

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių  turintys mokiniai bendravo vaizdų, garsų, judesio kalba, išgyveno kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą, patyrė daug  teigiamų emocijų. 80% projekte dalyvavusių mokinių patobulino savo menines, socialines kompetencijas.

                      

5.14 neformaliojo ugdymo mokytojų iš skirtingų šalies specialiojo ugdymo įstaigų pasidalino gerąja pedagoginio darbo patirtimi,  neformaliojo ugdymo naujovėmis, pristatė mokinio asmenybės ugdymo sėkmes neformaliojo švietimo programose,  per 90  pedagogų- patobulino profesines kompetencijas seminaruose.

Projektas įdomus, reikalingas, naudingas. Plėtė ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų akiratį: pamatėme įdomių darbų, pasisėmėme minčių. Ir šiaip įdomus buvo tas darbų „keliavimas“ iš mokyklos į mokyklą,- vadinasi įmanoma, yra galimybė, tik reikia noro.

Festivalio - konkurso „Gerumo sparnai“ metu pastebėjome, kad kiekviena mokykla turi savitą stiprų neformaliojo švietimo kryptį, profesionalius vadovus - tai atsispindėjo mokinių pasirodymuose: šokis, daina, spektaklis ir pan..

Dabikinės specialiosios mokyklos neformaliojo ugdymo mokytojos

 Bronė Kinčiuvienė ir Lidija Mašanauskienė

 Respublikinis specialiojo ugdymo įstaigų projektas ,,Menų pasaulis'' - tai didžiulė patirtis ateičiai tiek mokiniams, tiek pedagogams. Projekto renginiai, veiklos - informatyvios ir įdomios. Mokiniai aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, tai suteikė  galimybę bendrauti, bendradarbiauti grupėje, bei kiekvienas mokinys turėjo progą išreikšti save individualiai. Manau, kad parodų, meninių darbų, užsiėmimų  organizavimas įvairiose respublikos specialiose mokyklose, skatina mokinius ir mokytojus dalyvauti kūrybiniame dialoge, kur galime kiekviena mokykla pristatyti save, bei atskleisti, parodyti  individualius  mokinių meninius gebėjimus per įvairias veiklas.
Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už gražų bendravimą viso projekto metu, Sėkmės Jums ir iki susitikimų.
        

 Rokiškio pagrindinės  mokyklos mokytojai

Projekto koordinatorės Šiaulių logopedinės mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė ir šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė dėkoja mokyklos direktorei Rūtai Lanauskienei, pedagogams Raimondui Gabrielaičiui, Ingridai Miceikienei, Giedrei Grigaitienei, Irmai Miniauskienei, Vitalijai Kučienei,  Rasai Šukienei, Nomedai Medžiaušienei,  Nerijui Ostrauskui, savanoriams Halinai Dashkevych ,Can Kaplan ,projekto darbo grupės nariams: Akmenės raj. Dabikinės specialiosios mokyklos spec. pedagogei Ingai Aleksndravičienei, Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos muzikos mokytojai Gražinai Vaškienei, Raseinių specialiosios mokyklos auklėtojai Vilma Vedauskienei, Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“ mokytojai Laimai Leonavičienei, Ringuvos specialiosios mokyklos pavaduotojai ugdymui Romai Rimkevičienei, Rokiškio pagrindinės mokyklos neformaliojo ugdymo organizatorei Danutei Bulavienei, Telšių Naujamiesčio mokyklos mokytojai Danai Stasiulienei, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro neformaliojo ugdymo skyrius vedėjai Kristinai Raščiuvienei už idėjos palaikymą ir projekto veiklų organizavimą savo mokyklose.


2017 m balandžio 6 dieną Šiaulių Jėzuitų mokykloje vyko 1-4 klasių mokinių praktinė – pažintinė konferencija „Gyvenu pasakoje“. Mūsų mokyklą atstovavo du 2b klasės mokiniai - Gabijus Antanavičius ir Gabrielius Andrijauskas. Jie pristatė pranešimą „Matematika pasakose“, aktyviai dalyvavo mokiniams organizuotose veiklose, žaidė ir linksminosi su pasakų veikėjais. Pasakų stebuklais įsitikino ir pedagogės – mokytoja Vilma ir auklėtoja Giedrė dalyvavo pamokoje. Jos kirpo, klijavo, spėliojo, kūrė personažus, aktyviai bendradarbiavo su kolegėmis iš kitų miesto mokyklų. Smagu  vaikams ir suaugusiems prisiminti  ir pagyventi pasakose.

                                                   Mokytoja V.Beinorienė, auklėtoja G.Grigaitienė


Š.m. balandžio 4-oji d. pradinio ugdymo mokiniams buvo sportiška. Parengiamųjų ir antrųjų klasių mokiniai savo sportinę galią ir išmanumą rodė žaisdami linksmąsias estafetes, o trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokiniai – kvadratą. Renginių metu mokiniai gebėjo išsikelti komandai tikslus, jų siekė. Finaliniai žingsniai – pozityvus mokinių skatinimas (Laimėtojo taurės įteikimas). Kvadrato varžybas laimėjo 3b klasės mokiniai.

Kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė


 

Šiaulių profesinio rengimo centras organizavo kūrybinių darbų konkursą konkursą „Mano svajonių profesija 2017”. Jame dalyvavo mokiniai iš įvairių Šiaulių miesto ir regiono mokyklų,  9-10 klasių dailės ir technologijų darbų  konkurse ,,Mano svajonių profesija“ mūsų mokyklos mokiniai Sandra Znatėnaitė (9 klasė)  ir Tomas Šiaučiūnas (10 klasė) užėmė  po II vietą.

 

Mokiniai savo kūrybiniuose darbuose pavaizdavo pardavėjos ir statybininko profesijas. Džiaugiamės Sandros ir Tomo laimėjimais. Taip pat norime padėkoti mokiniams , kurie bandė dalyvauti šiame konkurse ir buvo pagerbti padėkos Šiaulių profesinio rengimo centro raštais.

 

 


2017-03-30 Šiaulių logopedinės mokyklos medžio darbų ir dailės studijos: "Noriu- galiu-kuriu" nariai su savo kūrybiniais darbais dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centro organizuotame Šiaulių regiono jaunimo meninės raiškos festivalyje " MES PROFAI -2017"


Š. m. balandžio 1d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse "Baltic Amber Spring 2017" Lenkijoje iškovojo III vietą. Sveikiname!


,,VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2017“  3B KLASĖJE

        Š. m. kovo 20-26 d. 3b klasės mokiniai su savo mokytoja R. Ledauskiene ir auklėtoja R. Šukiene jau ketvirtus metus dalyvavo ,,Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“. Or­ga­ni­zuotų  veiklų tikslas - su­telk­ti  dė­me­sį į pa­ty­čių pro­ble­mą. Klasėje  buvo vykdomos veiklos, skirtos draugiško elgesio skatinimui.         Organizuota valandėlė  ,,Sutartis dėl elgesio be patyčių”, mokiniams  parengtas   lankstinukas  ,,Jei susidūrei su patyčiomis – papasakok suaugusiajam”,  kurio dėka mokiniai  geriau supras savo jausmus,  mokysis priimti tinkamą sprendimą sudėtingose situacijose. Kūrybinės užduoties  ,,Koks aš esu” metu mokiniai  piešė įvairias situacijas, rašė tekstus apie gražų bendravimą, diskutavo apie pasitaikančius sunkumus ir jų sprendimo būdus.

         Mokytoja R. Ledauskienė  ir auklėtoja R. Šukienė parengė   tėvams lankstinuką  ,,10 vaikystės patirčių, kurios veikia mus visą gyvenimą”, leidinio tikslas – stiprinti tėvų atsakomybę vaiko ugdymo procese.

Rimutė Ledauskienė


Š. m. kovo 20 -26 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo ,,Veiksmo savaitėje Be Patyčių 2017“. Klasėje  buvo vykdomos veiklos, skirtos stabdyti patyčias, skatinti draugišką elgesį. Veiklas klasėje organizavo mokytoja L. Gutauskienė ir auklėtoja V. Čiomėnienė.

    Valandėlės ,,Kas yra draugystė“ metu mokiniai aptarė, kas yra tikras draugas, kas yra draugystė, mokėsi padėti greta esančiam draugui. Surašę gerumo žodelius į žiedlapius, mokiniai iš jų  sukūrė ,,Draugystės gėlę“.

     Praktinių užsiemimų metu mokiniai sukūrė ,,Draugystės knygą“, kurią iliustravo savo piešiniais. Piešiniuose mokiniai piešė savo draugus, kaip jie kartu bendrauja, kas juos džiugina, įvardijo, kas yra geras draugas, atskleidė savo emocijas. Apibendrindami savo vykdytas veiklas mokiniai kalbėjo apie patyčių problemas, pasidžiaugė sukurta ,,Draugystės knyga“.

                                                                                      Auklėtoja V.Čiomėnienė


Kovo 23 d.  Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Šiaulių miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų  5 - 8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, matematikos olimpiada.

            Olimpiados tikslai:

                      1. skatinti mokinius, turinčius specialiųjų poreikių, domėtis matematika ir jos raiška aplinkoje;

                      2. ugdyti mokinių mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, atkaklumą;

                      3. lavinti  matematinius gebėjimus, skatinti mokinių pastangas pažinti ir siekti.

            Olimpiadoje dalyvavo 32 mokiniai. Džiaugiamės dalyviais ir jų pasiektais rezultatais. Geriausiai olimpiadoje pasirodė ir pirmąsias vietas pelnė: D. Damkus (Šiaulių m. Vinco Kudirkos progimnazija, 5 klasė), R. Valinevičius  (Šiaulių raj. Drąsučių pagrindinė mokykla, 6 klasė), M. Čepaitis (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokykla, 7 klasė), G. Denisovaitė (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokykla, 8 klasė).  Antrų vietų laimėtojai: L. Andrulis  (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokykla, 5 klasė), N. Markulis (Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, 6 klasė), A. Gostaltavičiūtė (Šiaulių raj. Drąsučių pagrindinė mokykla, 7 klasė), S. Strelkauskis (Šiaulių m. Vinco Kudirkos progimnazija, 8 klasė). Trečiąsias vietas užėmė: P. E. Belyaeva (Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, 5 klasė), E. Gegeckaitė (Šiaulių raj. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 6 klasė), R. Radinas (Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, 7 klasė), G. Perskaudas (Šiaulių Dainų progimnazija, 8 klasė).

Šiaulių logopedinės mokyklos mokiniai Olimpiadoje dalyvavo, bet jų darbai buvo vertinami ne konkurso tvarka. Mūsų mokinių tarpe geriausiai pasirodė aštuntokė O. Mickeliūnaitė ir septintokas D. Rudokas.

Nuoširdžiai dėkojame renginio dalyviams, jų mokytojoms bei visiems linkime didelės sėkmės ir naujų laimėjimų.

 

Matematikos mokytojos                              Asta Budraitienė, Jūratė Bučienė ir 

                                                                                Laimutė Slavickienė


Š.m. kovo 23 d. Mokinių tarybos iniciatyva mokykloje apsilankė Lietuvos moksleivių sąjungos atstovės Gabija Dambinskaitė ir Viltė Novikovaitė, Šiaulių Sandoros progimnazijos mokinės, kurios su mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniais bei pedagogais pasidalino mintimis apie lyderystę.  

                                            Mokinių tarybos pirmininkė Paulina Ragulevičiūtė


2017 m. kovo 21 d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė buvo pakviesta į 5 – 10 klasių mokinių parodos „Patyčios bijo tavo nepritarimo!“  atidarymą. Parodos organizatorių tikslas padrąsinti matančius, kaip yra užgauliojami, žeminami kiti asmenys, aiškiai išsakyti ir parodyti savo nepritarimą patyčioms – ar tai vyktų mokykloje, socialiniame tinkle, parduotuvėje ar kitur.

         Renginio metu mokyklos socialinis pedagogas G. Krūmas ir psichologė J. Steckytė pristatė parengtą lankstinuką, kuriame pateiktos  rekomendacijos, kaip reikėtų reaguoti į patyčias ir į ką kreiptis pagalbos.     

NEBŪNA GRAŽIŲ PATYČIŲ – PATYČIOS TAI NE HUMORAS. JUOKAUJAMA NORINT PASILINKSMINTI, TYČIOJAMASI – NORINT ĮSKAUDINTI.

Jūratė Bučienė


Popietė „Matematika kitaip“   

 Š.m. kovo 15 d. mokyklos aktų salėje mokytoja V.Beinorienė, auklėtoja G.Grigaitienė organizavo popietę antrų klasių mokiniams „Matematika kitaip“.

           Matematika yra vadinama mokslų karaliene. Matematinių žinių mums reikia kiekvieną dieną. Vos prabudę dairomės į laikrodį, kad nepavėluotume į mokyklą. Laukdami atostogų žiūrime į kalendorių. Pildami vandenį į arbatinuką skaičiuojame, kiek reikia įpilti, kad užtektų visiems šeimos nariams. Pirkdami maistą skaičiuojame, kiek reikia duonos ar pieno. Važiuojant į išvyką tėtis galvoja, kiek reikės įsipilti benzino, kad užtektų ne tik nuvažiuoti, bet ir grįžti namo. Taigi matematika mus lydi nuo ryto iki vakaro.

          Visai neseniai 2b klasės mokiniai  buvo  Jovaro progimnazijoje ir kartu šventė draugo dieną, o dabar naujus draugus pakvietė  į popietę „Matematika kitaip“, skirtą įdomiajai matematikai, nekasdieniškoms užduotims, linksmiems žaidimams. Prie jų prisijungė 2a klasės mokiniai. Visi draugiškai susiskirstė į 4 mišrias komandas ( „Trikampiukų“, „Kvadratukų“, „Rutuliukų“ ir „Skrituliukų“). Vaikai skaičiavo pasakos veikėjus, iš gerometrinių figūrų kūrė paveikslus, atliko skaičiavimo užduotis, piešė žmogaus veidą iš skaičių, atsakinėjo į klausimus, žaidė linksmus žaidimus. Komandos buvo apdovanotos prizais,  vaikai susirado naujų draugų.   

                                               Mokytoja V.Beinorienė, auklėtoja G.Grigaitienė 


VISA TIESA APIE „PI“

Š. m. kovo 14 d. matematikai ir jų draugai švenčia tarptautinę skaičiaus „Pi“ dieną.  Šią dieną Šiaulių logopedinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai susirinko į viktoriną

,,Visa tiesa apie „Pi“. Viktorinoje dalyvavo keturios komandos – 10-5 = π, Pyragai, Keturkampiai, Trikampiai. Jos entuziastingai atliko užduotis: rašė skaičiaus „Pi“ reikšmes, praktiškai bandė kuo tiksliau apskaičiuoti „P“i reikšmę, dėliojo „Pi“ dėlionę. Žiūrovai klausėsi „Pi“ muzikos, atsakinėjo į klausimus apie šį ypatingą skaičių.

Dalyviai „kovojo“ linksmai ir išradingai, viktorinos nugalėtojais tapo jungtinė penktokų ir dešimtokų komanda (10-5=π). Po žaidimo komandos ir žiūrovai vaišinosi pyragaičiais, nes ši diena dar vadinama pyragų diena (angliškai šis skaičius tariamas [pai], taip pat kaip ir pyragas, pie [pai]). Visi viktorinos dalyviai puikiai praleido laiką, sužinojo daug naujų faktų apie skaičių 3,14...   

                                                             Matematikos mokytoja Asta Budraitienė


Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje

„GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ 

Minint 27-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines, Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“. Iniciatyvos tikslai buvo: masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų- Kovo 11-ąją, skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija, prisiminti, kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, kaip buvo siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo, paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti,  ką reiškia laisvė ir demokratija, paskatinti supratimą, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, ją puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną dieną, stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

          Visa mokyklos bendruomenė įsijungė į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimą: parengė stendus fojė,  bibliotekoje, klasėse; vyko pokalbiai ir diskusijos, kuo svarbi Kovo 11-oji, kaip tai supranta jaunimas; mažieji karpė Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų širdeles; į visų mokomųjų dalykų pamokas buvo integruotas  pilietinis ir patriotinis ugdymas.

          Mokykloje vyko  šventinis minėjimas,  kurio pradžioje nuskambėjo kiekvienam lietuviui iki skausmo brangus Lietuvos himnas. Visi kartu prisiminėme, kokį sunkų kelią nuėjo Lietuva nuo akmens amžiaus iki Nepriklausomybės atkūrimo dienos. Pasitelkiant vaizdus, buvo parodyti svarbūs Lietuvai istoriniai įvykiai. Eilėraščių posmai, dainos skambėjo LIETUVAI.

                Kiekvienas žmogus turi savo Tėvynę. Mes šiandien turime labai daug – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus priklauso tik nuo mūsų. Puoškime tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.

2017 m. kovo 6 d. Šiaulių logopedinės mokyklos I aukšto foje buvo išleistas stendas Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms metinėms paminėti. Tai kalbininkas, semiotikas, mitologas ir eseistas, kuris savo semiotikos darbais išgarsino Lietuvos vardą pasaulyje.

                      Stendą išleido logopedės Jolanta Žukauskienė ir Živilė Bielskienė


Kovo 1 –ąją dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto PUG ir pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Tariu lietuvišką žodį“. Dalyvavo mokiniai iš 12 mokyklų. Ypač didelė konkurencija buvo tarp antrokų. Konkurse dalyvavo Logopedinės mokyklos 2 b klasės mokinys Gabrielius Andrijauskas. Jis deklamavo R.Skučaitės eilėraštį „Tėvynė mūsų žemė“ ir savo grupės mokinių tarpe užėmė trečiąją vietą. Džiaugiamės Gabrieliumi ir linkime jam sėkmės.

                                   2 b klasės mokytoja V.Beinorienė, auklėtoja G.Grigaitienė


Per dieną mes pasakome dešimtis, šimtus ar net tūkstančius žodžių. Bet ar kada nors susimąstome, ką mums reiškia kalbėti gimtąja kalba?

   Lietuvių kalba – nuostabi kalba, nes joje telpa daug gražių ir širdžiai malonių žodžių.

   2017 – uosius metus LR Seimas paskelbė lietuvių kultūros kalbų metais. Kodėl? Todėl, kad mes dar labiau vertintume lietuvių kalbą, jos išskirtinumą bei originalumą.

   Vasario 27 – kovo 3 dienomis mokykloje vyko lietuvių kalbos savaitei skirti renginiai. Mokiniai rašė pačius gražiausius lietuviškus žodžius. Užrašė jų daug ir įvairių. 5 – oje vietoje puikavosi žodžiai labas ir draugas,  4-oje – mama ir Tėvynė, 3 –iąją vietą laimėjo žodis Lietuva, antroji vieta atiteko žodžiui ačiū, o nugalėjo žodis meilė.

   Visi mokinių užrašyti žodžiai buvo išausti žodžių juostoje. Džiugu, kad šią juostą audė ne tik 5 – 10 klasių mokiniai, bet ir visa mokyklos bendruomenė bei svečiai – Telšių Naujamiesčio mokyklos mokiniai bei mokytojai.

   Kovo 1 – ąją dieną mokyklos penktokai ir šeštokai varžėsi viktorinoje ,,SMS gimtajai kalbai“. Įdomias ir linksmas užduotis geriau ir greičiau atlikti sekėsi penktokams.

   Kovo antrąją vyko dailiojo rašymo konkursas ,,Rašom“. Gražiausiai, tvarkingiausiai, dailiausiai tekstą nurašė 9 klasės mokinė Orinta. Nedaug nuo jos  atsiliko 8 a klasės mokinys Arturas bei dešimtokas Deividas. Visi  dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

   Ačiū visiems dalyviams. Mylėkime, branginkime ir saugokime savo gimtąją kalbą.

                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Eglė Masiulytė

Įsibėgėjo respublikinis projektas "Menų pasaulis".

Projektą inciavo neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė bei šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė.

     Džiaugiamės, kad į projekto veiklas įsijungė 9 šalies specialiojo ugdymo įstaigos: Šiaulių logopedinė mokykla ,Šiaulių Ringuvos specialioji mokykla, Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“, Klaipėdos Medeinės mokykla, Telšių Naujamiesčio mokykla, Rokiškio pagrindinė mokykla, Raseinių specialioji mokykla, Akmenės raj. Dabikinės specialioji mokykla , Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. 

Projekto paskirtis.

Vykdyti projektinę veiklą, įtraukiant į įvairias bendras veiklas kuo daugiau mokinių ir pedagogų iš respublikos specialiojo ugdymo įstaigų, bei suteikti jiems galimybę skirtingomis formomis ir būdais tobulinti savo kompetencijas.

2. Tikslas. Skatinti specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis ir neformaliojo  ugdymo naujovėmis.

3. Uždaviniai.

1.Tobulinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių menines, socialines kompetencijas organizuojant įvairias neformaliojo ugdymo veiklas netradicinėse erdvėse.

2. Suteikti galimybę  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo (si) poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų),  pasirodyti  viešoje erdvėje,  atskleidžiant savo meninius gebėjimus  muzikos, dainos, šokio, teatro, dailės, technologijų srityse.

3. Populiarinti mokinių meninės veiklos laimėjimus, organizuojant dailės ir meninių dirbinių  parodas įvairiose respublikos specialiojo ugdymo įstaigose.

4. Plėtoti respublikos specialiojo ugdymo įstaigų mokinių , pedagogų  bendravimą ir bendradarbiavimą.

5. Dalintis gerąja darbo patirtimi bei neformaliojo ugdymo inovacijomis.

Projekto trukmė. 2017 m. sausio – kovo mėn.              

    Projekto metu mokiniai turi galimybę atskleisti savo meninius gebėjimus kūrybinių darbų parodose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose netradicinėse erdvėse, kuriuos veda įvairių Lietuvos miestų specialiojo ugdymo įstaigų pedagogai. 

Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynė – sąvoka moralinė. Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos nepraras, kas nenorės... (rašytojas J. Grušas)

 Šiais metais 99-ą Lietuvos gimtadienį paminėjome su išskirtinai daug veiklų, išvykų ir renginių. Kadangi Šiauliuose mokėsi net keturi Nepriklausomybės akto signatarai, tad ir šiųmetinė tema – signatarai šiauliečiai. Iš ryto kėlėme istorinę Lietuvos vėliavą, giedojome himną. Po to mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą „Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai“, peržiūrėję filmą, vyko į kelias miesto vietas: 9–10 klasių mokiniai vyko į Šiaulių universiteto bibliotekos archyvą, kuriame ieškojo informacijos apie Vasario 16-ąją ir šiauliečius signatarus, 8–7 klasių mokiniai apsilankė P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, dalyvavo gražiausio lietuviško žodžio rinkimuose ir apžiūrėjo senovinių vadovėlių parodą. 5–6 klasių mokiniai vyko į Signatarų alėją Lieporių parke, kurioje fotografavo ir fotografavosi, o vaizdinę medžiagą turėjo pristatyti kitiems mokyklos nariams. Patys mažiausieji (1–4 kl. mokiniai) puošė mokyklos erdves, piešdami tema „Lietuvos nepriklausomybė ir laisvė“ ir rašydami palinkėjimus Lietuvai. Visi mokyklos mokiniai išlankstė popierines trijų spalvų gėles, kurios susmeigtos į Lietuvos maketą. Visa tai eksponuojama mokyklos fojė, koridoriuose, salėje.

Po išvykų ir mokyklos erdvių puošimo, visi mokiniai rinkosi į aktų salę, kurioje vyko susitikimas su profesoriumi, LR Seimo nariu A. Gumuliausku, jis išsamiai ir vaizdžiai pristatė Vasario 16-osios reikšmę kiekvienam lietuviui, daug diskutavo su mokiniais.

Po susitikimo su A. Gumuliausku, visa bendruomenė pietavo lauke – buvo kepamos dešrelės, verdama arbata, visi, pasistiprinę ir atsigėrę, piešė trispalves, rašė žodžius LAISVĖ, LIETUVA ant sniego. Mokyklos direktorė tarė baigiamąjį žodį, palinkėjo visiems gražios šventės.

  

              PASITINKANT LIETUVOS GIMTADIENĮ 

2017 metus Šiaulių logopedinės mokyklos pradinių klasių mokiniai pradėjo labai patriotiškai, daug dėmesio skirdami savo Tėvynei ir gimtajai kalbai. Pradinio ugdymo mokytojos su savo ugdytiniais įgyvendino projekto „Mano gimtinė – Lietuva“, skirto lietuvių kalbos kultūros metams bei Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, veiklas. P-4 klasių mokiniai sausio - vasario mėn. mokėsi lietuvių poetų J. Degutytės, A. Matučio, R. Skučaitės, Vytės Nemunėlio, Just. Marcinkevičiaus eilėraščius apie gimtinę, jos grožį. Eilėraščius deklamavo vasario 14 d. raiškiojo skaitymo konkurse „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

Mokiniai  nurašė gražiausius kūrinius apie gimtinę, dalyvavo dailaus rašto konkurse.

Gimtinės grožį, kraštovaizdžius įvairiomis technikomis mokiniai perteikė piešiniuose. Visiems projekto dalyviams vasario 15 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, buvo įteiktos padėkos.


                       KREPŠINIS KREPŠINIS...

                      2017 m. vasario 7 d. 4a ir 4b klasių mokiniai dalyvavo krepšinio mini treniruotėje, kurią vedė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos  kūno kultūros mokytojo Romo Stapulionio ugdytiniai-krepšininkai.

Atlikę mankštą, ketvirtokai mokėsi perduoti ir gaudyti kamuolį, varyti kamuolį dešine ir kaire ranka judant, varyti kamuolį ir mesti į krepšį. Užsiėmimo pabaigoje buvo žaidžiamas  žaidimas, kuris lavino metimo ir gaudymo įgūdžius, mokiniai galėjo išbandyti savo rankos taiklumą.

Renginiui pasibaigus, „krepšinio nuotaika“ tęsėsi - ketvirtokai domėjosi, kur būtų galima po pamokų žaisti krepšinį, o atsisveikindami spaudė rankas treneriui Romui.    

Kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė

                     JUDRIOSIOS PERTRAUKOS 

Š.m. vasario 6-7 dienomis mokykloje pertraukų metu buvo ypatingas šurmulys aktų salėje. Jau antrus metus Mokinių tarybos iniciatyva organizuojamos judriosios pertraukos, kurių metu mokytojos A. Kapačinskienė ir R. Stapulionienė kviečia mokinius pajudėti šokio ritmu ir pradėti „budintis iš žiemos stingulio“.

Linksmosios pertraukos sutelkė mokinius draugiškai pašokti, pajudėti ir linksmai tarpusavyje pabendrauti.

Mokinių tarybos pirmininkė Paulina Ragulevičiūtė 

Sausio 26 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko projekto "Gamtos karuselė. Vabzdžių pasaulyje " baigiamasis koncertas "Vabzdžių karalystė". Renginyje dalyvavo P-7 kl.mokiniai. Mokiniai deklamavo eilėraščius, šoko, grojo dūdelėmis, dainavo dainas apie vabzdžių gyvenimą. Viso renginio metu mokinius linksmino bitinas Zuzis. Renginio pabaigoje visi ragavo bitininko medaus. Renginys puikiai pavyko, mokiniai patyrė teigiamų emocijų, praplėtė žinias apie vabzdžius.

Š. m. sausio 20d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities šokių šventėje "Atvira erdvė".


                    Sausio 13d. mokykloje paminėta Laisvės gynėjų diena

 

                                     Kalėdinės šventės akimirkos

 


Š. m. gruodžio 14d. mokyklos meno kolektyvai (vadovės Arnolda Kapačinskienė, Vitalija Kučienė) dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities menų festivalyje "Mes kiekvienas didelis, kaip lašas".


Š.m. gruodžio 14-oji diena mokiniams buvo labai įdomi, nes į mokyklą atvyko Gediminas Sakalauskas, urvotyrininkas, kuris papasakojo apie urvotyrininkų treniruotes, urvų konfigūraciją. Nuo siaurų tunelių, per kuriuos vos pavyksta prasibrauti, vandens telkinių, per kuriuos tenka nerti, iki neaprėpiamo dydžio požeminių salių ir gilių šulinių – tai erdvės, kuriose teko „pasisvečiuoti“ Gediminui Sakalauskui.  Lektorius pasakojo, kad speleologai ne tik daug treniruojasi, bet ir laikosi specialaus mitybos režimo – vartoja neriebų, daug baltymų ir vitaminų turintį maistą. Nusileidus į urvą speleologų „dieta“ gerokai pasikeičia – nuolatinis šaltis ir drėgmė apsunkina maisto produktų transportavimą, o didelis fizinis krūvis verčia organizmą suvartoti daugiau energijos, todėl net valgant lašinius, duoną, šokoladą bei kitus kaloringus produktus netenkama svorio.

                      Informacija apie speleologų veiklą mokinius labai sudomino; jie pateikė Gediminui Sakalauskui eilę klausimų, susijusių su tokios veiklos žmonių gyvensena, profesija.  

                                    Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Š. m. gruodžio 13d. mokyklos meno kolektyvai ( vadovės Arnolda Kapačinskienė, Vitalija Kučienė) pristatė šventinę programą Aukštelkės socialinės globos namuose.


Š.m. gruodžio 12-15 d. Mokinių tarybos iniciatyva "Gerumo savaitės" laikotarpiu buvo pasveikinti visi aplinkos darbuotojai su artėjančiomis šventėmis. Mokinių rankomis pagamintų eglučių šakose glūdėjo mokinių linkėjimai". 

                                       Mokinių tarybos pirmininkė Paulina Ragulevičiūtė.


Š. m. gruodžio 10d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse "Kaunas Fest 2016" ir pelnė II vietą.


Džiaugiamės jų I-ojo trimestro pasiekimais


POPIETĖ „PADUOK DRAUGUI RANKĄ“

Gruodžio 1- ąją dieną kartu 2b klasės mokiniai dalyvavo popietėje „Paduok draugui ranką“, skirtą Tarptautinei draugo dienai paminėti. Popietė vyko Šiaulių Jovaro progimnazijoje. Joje dalyvavo Jovaro progimnazijos antrųjų klasių mokiniai ir jų logopedė Rita Buraitienė.

Renginio metu buvo siekiama  skatinti mokinių draugišką elgesį, mandagų bendravimą,  padėti susirasti draugų, ugdyti  bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikavimo  kompetencijas, organizuoti veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo kūrybiškumą, iniciatyvumą, vaizduotę.

Škotų rašytojas  Robert Louis Stevensonas yra pasakęs, kad draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. Todėl  pradžioje buvo aptarta, ką reiškia turėti draugą, kuo jis skiriasi nuo pažįstamo žmogaus. Mokiniai pritarė, kad  neužtenka žinoti vienas kito vardą, gyventi vienoje laiptinėje, sėdėti viename suole ar domėtis tais pačiais dalykais, kad taptume draugais. Mokiniai  kalbėjo remdamiesi savo patirtimi, dalijosi mintimis, ką galima veikti su draugu, kaip padėti draugams, jei ištinka bėda.

Susipažinę su kaimyninės mokyklos antrokais, 2b klasės mokiniai padainavo dainą „Vaiko širdelė“. Toliau sekė kūrybinės užduotys: mokiniai, pasiskirstę grupėmis, turėjo surinkti vardus iš raidžių, surinkti dėliones „Veidai“, užrištomis akimis ovaluose nupiešti veido dalis. Po rimtesnių užduočių buvo žaidžiami žaidimai, suteikiantys visiems teigiamų emocijų. Popietei baigiantis mokiniai pasikeitė dovanėlėmis, pasivaišino saldumynais ir pažiūrėjo animacinį filmą apie draugystę. Išsiskirdami nutarė dar ne kartą susitikti, pabendrauti, kad užsimezgusios pažintys nenutrūktų.

 

                                 Mokytoja Vilma Beinorienė, auklėtoja Giedrė Grigaitienė


Š. m. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) šoko teatralizuotame koncerte "780", skirtame Šiaulių miesto jubiliejiniams ir Saulės mūšio metams paminėti.


MUZIKOS IR TEATRO DIENA 

2016 m. lapkričio 25 d. penktadienio rytmetis, praleistas su visa mokyklos šeima „Polifonijos“ salėje, suartino ir sušildė P-8 klasių mokinius ir mokytojus. Čia aktoriai papasakojo muzikinę istoriją apie vienišą ežiuką, išėjusį ieškoti linksmumo. Pagrindinis herojus sutiko daug dainuojančių draugų. Supratęs, kad tai yra choras ir kaip smagu visiems kartu dainuoti, ežiukas pats užsinorėjo tokį suburti. Jis sukvietė draugėn miško žvėris ir, po visą pavasarį trukusių repeticijų, uždainavo…

Linksmąją istoriją pasakojo Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Bagdonas.

                                   Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tą patį rytmetį 9-10 klasių mokiniai lankėsi Valstybiniame Šiaulių dramos teatre ir susipažino su paslaptinguoju teatro pasauliu. Ekskursijos po teatrą metu mokiniai susipažino su teatro istorija, sužinojo, kaip gimsta spektaklis, kokių profesijų žmonės dirba teatre, kokie yra jų darbo ypatumai. Aplankyta teatro scena, užkulisiai, dekoracijų sandėlys, rekvizito kambarys. Grimo kambaryje mokiniai susipažino su teatrinio grimo atlikimo subtilybėmis ir svarba. Kostiumų sandėlyje apžiūrėjo teatrinius rūbus, juos matavosi

                                                              Laima Pastoraitė, 10 klasės vadovė


MATEMATIKOS KONKURSAS  „SKAIČIUOK, MĄSTYK, SPĖK“

Matematika – „sausas“ mokslas, ir šypseną kelia tikrai ne visiems. Kad matematikos galima mokytis su šypsena, parodė 2016 m. lapkričio 24 d. vykęs konkursas „Skaičiuok, mąstyk, spėk“. Jį organizavo matematikos mokytojos Laimutė Slavickienė, Asta Budraitienė, Jūratė Bučienė. Jame dalyvavo 4 komandos bei palaikymo grupė. Konkurso metu komandos atliko 5 užduotis: „Mini olimpiada“ , „Kas taiklesnis?“, „Geometrinės figūros“, „Kas greičiau?“, „Dėlionė“. Kol komandos atlikinėjo užduotis, sirgaliai atsakinėjo į pateiktus klausimus, klausėsi „ Hiperbolės“ atliekamų dainų, žiūrėjo filmuotą medžiagą apie didžiausias dėliones Lietuvoje.

Komisijai (ją sudarė 10 kl. mok. Paulina Ragulevičiūtė, lietuvių kalbos mokytojos Ieva Juozapavičiūtė ir Eglė Masiulytė) susumavus taškus, nugalėtojais pripažinta „šaknis 16 ═ 4“ komanda. Nedideliu taškų skirtumu nuo nugalėtojų atsiliko „Dalyba“, 

" Keturkampiai“ ir „ Trikampiai“. Visi komandų nariai apdovanoti padėkos raštais, saldžiais prizais. Saldūs prizai atiteko ir aktyviausiems sirgaliams.

Matematikos mokytoja Laimutė Slavickienė 


MOKYKLOS SVEČIAS – SPORTININKAS, 

PAROLIMPIETIS MINDAUGAS BILIUS

 

Lapkričio   22 d. mokykla sulaukė garbingo svečio. Mindaugas Bilius – parolimpietis, aktyviai garsinantis neįgaliųjų sportą visame pasaulyje. Šiaulietis lengvaatletis Mindaugas Bilius iškovojo aukso ir sidabro  medalius Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse. „Didžiausias laimėjimas yra ne man pačiam, o visai šaliai ir visiems neįgaliesiems“- kalbėjo sportininkas.

Gerbiamas sportininkas papasakojo apie savo kelią į sportą, apie lemtingą įvykį  Amerikoje, kai jis, atsigavęs po avarijos, pajuto įsipareigojimą prieš likimą, kuris jam leido likti gyvam. Gerb. Mindaugas  pasakojo apie savo negalią ir norą pakilti iš invalido vežimėlio,  pačiam stovėti, pačiam vaikščioti.

Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kas sudomino sportu, kada susidomėjo  disko metimu. Gerb. Mindaugas papasakojo apie savo pomėgius ir pirmuosius rimtus bandymus lengvosios atletikos srityje  11 klasėje, norą sportuoti ir siekti aukštumų, apie nuostabaus trenerio R. Plungės pagalbą, draugų palaikymą, apie ryžtą ir valią, teisingą mitybą ir pasiekimus sporto srityje.   

„Manau, kad gyvenime niekada nereikia pasiduoti. Visgi susidūriau su labai dideliu sunkumu sporte – visuomet jausdavaus sveikiausias tarp savo grupės narių, tačiau numetęs diską suvokdavau, kad rezultatai gerokai skiriasi nuo tų, kuriuos pasiekdavau būdamas sveikas… Tačiau po truputį su tuo susitaikiau. Norėjau, stengiausi, sportavau ir su profesionalų pagalba gyvenimas gerėja. Atstovauti Lietuvai yra smagu. Be galo geras jausmas stovėti ant pirmosios vietos pakylos ir girdėti grojant Lietuvos himną“-kalbėjo  sportininkas.

Ar negalia pakeitė  požiūrį į gyvenimą, vertybes, klausinėjo mokiniai:  „Taip, vertybės pasikeitė labai stipriai. Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad esu pats laimingiausias žmogus. Esu laimingas, kad studijuoju, kad galiu sportuoti… Visada reikia stengtis galvoti pozityviai, norėti ir siekti savo tikslo“.

 Mokiniai galėjo apžiūrėti ir paliesti olimpinius medalius, pakalbinti ir paspausti ranką gerb. Mindaugui Biliui.  Didelė garbė ir džiaugsmas bendrauti ir  įsiamžinti  fotonuotraukose su žymiuoju sportininku.     

Rimutė Ledauskienė, pradinio ugdymo mokytoja 


PROJEKTINĖ SAVAITĖ „DRAUGIŠKUMO PAMOKOS“ 

Visų P-4 klasių mokytojos ir mokiniai lapkričio 14-17 d. didelį dėmesį skyrė bendravimo, tarpusavio supratimo, gerumo, mandagumo, tolerancijos temoms. Kiekviena šios savaitės diena turėjo simbolį - spalvą bei temą.

      Pirmadienis –  geltonos spalvos diena – skirta bendravimui. Mokiniai pakartojo bendravimo taisykles, aptarė kaip reikia bendrauti vieniems su kitais ir su vyresniaisiais, prisiminė mandagaus elgesio taisykles renginiuose, klausėsi pamokančių istorijų. Vaikai karpė žiedlapius, ant jų rašė bendravimo taisykles. Iš šių žiedlapių sudarytos gėlės papuošė klasių duris.

      Antradienis – mandagumo diena, jos simbolis - mėlyna spalva. Mokiniai prisiminė mandagumo žodžius, aptarė, kada jie vartojami, kodėl būtina juos mokėti, prisiminė šių žodžių rašybą. Apibendrindami dienos veiklas, mokiniai kirpo lašelius ir užrašę gražiausius mandagumo žodžius suklijavo juos ant savo klasių durų.

      Trečiadienis – baltos spalvos diena - Tarptautinė tolerancijos diena. Šią dieną buvo aiškinama žodžio TOLERANCIJA reikšmė, aptarti įvairūs tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžiai, diskutuota, kokias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam. Mokytojos skaitė pasaką „Baltas pieštukas“. Kadangi šių metų simbolis - paukštis, tai mūsų mokyklos mokiniai kirpo baltus balandžius ir jais puošė savo klasių duris.

      Ketvirtadienis – raudonos spalvos diena. Mokytojos ir mokiniai aptarė savaitės veiklas, skaitė pasaką apie laivelius, kurie plaukti gali tik tada, kai jų  krovinys – GĖRIS, MEILĖ, TOLERANCIJA. Mokiniai darė lankstė laivelius ir dovanojo vieni kitiems, linkėdami tarpusavio supratimo, draugiškumo, tolerancijos.

Lapkričio 16 –ąją- tarptautinę Tolerancijos dieną 5-10 kl. mokiniams vyko integruota pamoka „ Tolerancijos paukščiai“, kurią vedė 9 kl. mokiniai O. Juškaitė ir A. Baranauskas. Mokiniai žiūrėjo filmą „ Kas yra tolerancija?“, klausėsi Selo atliekamos dainos „ Aš žiūriu į tave, pasauli“, susipažino su ankstesnių metų Tolerancijos simboliais. Po to kartu su klasių vadovais baigė  namų darbų užduotį – puošė paukščius, šių metų tolerancijos simbolį. Renginio  pabaigoje paukščiais buvo papuošta mokyklos fojė.

Projektinė savaitė „Draugiškumo pamokos“ baigėsi pyragų ir arbatos popiete, kurioje dalyvavo svečiai iš Ringuvos specialiosios mokyklos. Mūsų mokyklos vyresnieji mokiniai noriai bendravo su jaunesniaisiais mokinukais , tolerancijos mokėsi iš Kukio ir Medučio žiūrėdami animacinius filmukus ir ,žinoma, vaišinosi saldumynais. 

NŠ skyriaus vedėja Violeta Matakienė, pradinio ugdymo mokytojos

Rimutė Ledauskienė ir Renata Vyšniauskienė,

matematikos mokytoja L. Slavickienė 


Š. m. lapkričio 17d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapčinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities menų festivalyje "Rudens mozaika".


Š.m. lapkričio 10 d. mokyklos šokių kolektyvai „Sparnai“, „Pabiručiai“ (vadovė A.Kapačinskienė), muzikavimo būrelis „Dūdelė“, jaunieji mokyklos dainorėliai (vadovė V.Kučienė), vyresniųjų klasių mokinių vokalinis ansamblis (vadovė A.Kapačinskienė), III b klasės mokiniai (vadovės R. Ledauskienė, R.Šukienė) su programa „Piemenėlių godos“ puikiai pasirodė respublikiniame menų festivalyje „Spalvos“, kurį organizavo Rokiškio pagrindinė mokykla. Visi dalyviai apdovanoti padėkomis ir saldžiais prizais.

Mokytojos A.Kapačinskienė ir V.Kučienė dalijosi gerąja darbo patirtimi su respublikos pedagogais skaitydamos pranešimus apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą menine raiška.

Po renginio auklėtojas R. Liukinevičius supažindino su miesto centru. Mokiniai aplankė bažnyčią, dalyvavo trijuose edukaciniuose užsėmimuose Rokiškio dvaro sodyboje, susipažino su muziejaus ekspozicija  . Visi džiaugėsi savo rankomis padarytais suvenyrais, kuriuos parvežė savo tėveliams . Nors ir tolima kelionė neprailgo.


4A KLASĖS MOKINIAI DALYVAVIMO ŠVENTĖJE „SKAMBANTIS KADAGIŲ SLĖNIS“

     4a klasės mokiniai kartu su tūkstančiais Lietuvos vaikų buvo pakviesti dalyvauti šventėje „Skambantis kadagių slėnis“, kuri vyko šių metų rugsėjo 17 dieną Kauno rajone, Arlaviškių kaime ir neturėdami galimybės tiesiogiai dalyvauti bei palaikyti tokią gražią mintį - puošti ir grąžinti Lietuvos gamtą - nutarėme bent neakivaizdžiai prisidėti prie šios gražios iniciatyvos. Negalėdami delnais susikabinti ir patirti vieningą gamtos ir žmogaus sielos muziką kartu su sielos mūzomis, nutarėme nusiųsti 4a klasės mokinių spalvotus delniukus, kurie kartu su kitų šalies mokyklų vaikų delniukais padėjo įgyvendinti  sumanymą. Tuo pačiu turėjome progą pakalbėti apie kadagį, jo simbolizuojamą galią, svarbą mūsų tautai. 

Gavę dovanų kadagio medelį, labai apsidžiaugėme. Su juo tarsi gavome trejybės, vienybės, šilumos, kuri vienijo šventės dalyvius.

Tikimės, kad mūsų pasodintas kadagys žaliuos ir ne tik puoš mūsų mokyklos aplinką, bet ir vienys bei stiprins mūsų mokyklos bendruomenę, saugodamas nuo įvairių negandų, o mūsų mažos rankytės taps didelių darbų, puošiant ir gražinant Lietuvą, igyvendintojomis.

                                                                    Daina Valiūnaitė, Rasa Poškevičienė


PROJEKTAS ,,ŽUVYS, ĮTRAUKTOS Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ‘‘

2016 m. spalio – lapkričio mėnesiais 4b  klasės mokiniai ir mokytojos (Jūra Tėvelė, Vitalija Kučienė, Irma MIniauskienė) vykdo projektą ,,Žuvys, įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą‘‘.

Projekto tikslas - sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su žuvimis, kurios įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą, ugdyti humanistinį požiūrį į žuvis.

Mokiniai dalyvavo respublikinėje pradinių klasių  mokinių konferencijoje ,,Gamtos karuselė. Žuvų pasaulyje‘‘ Šiaulių miesto Salduvės progimnazijoje, organizavo piešinių parodą Šiaulių logopedinės mokyklos erdvėse, dalyvavo popietėje ,,Smulkioji tautosaka apie žuvis‘‘.

Projekto veikla naudinga mokiniams. Jie susipažino su nykstančių žuvų gyvenimo būdu, ieškojo informacijos apie žuvis prieinamuose šaltiniuose, rengė piešinių parodą, pažino žuvis, įtrauktas į Raudonąją knygą.   

Dalyvaudami projekte, ketvirtokai žuvų pavadinimais turtina žodyną. Visa tai skatina mokinius domėtis supančia aplinka,  formuoja supratimą apie Raudonąją knygą. 

                                                                      4A klasės mokiniai ir jų pedagogai


PROJEKTINĖ VEIKLA „GYVOJI GAMTA“ 

2016 m. spalio 28 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje pradinių klasių mokiniai ir jų pedagogai vykdė projektinę veiklą “Gyvoji gamta”.

Manoma, kad gyvūnų globos ir teisingos priežiūros klausimas yra labai svarbus, todėl buvo nuspręsta  pakalbėti apie gyvūnų auginimą, priežiūrą, atsakomybę, paramą, atjautą ir  organizuoti susitikimus su gyvūnų augintojais, globėjais.

Projektinėje veikloje dalyvavo tautodailininkas S.Tamulis, auginantis kalbančią papūgą Albiną ir  Džeko Raselo terjerą Miksą. S. Tamulis  mokiniams parodė linksmus video filmukus iš jo augintinių gyvenimo, papasakojo apie augintinių atsiradimą jo šeimoje, jų priežiūrą, atsakė į mokinių iškeltus klausimus.

Projektinės veiklos metu organizuota akcija, kurios metu pradinių klasių mokiniai aukojo pinigus, kad būtų paremti nuskriaustieji, mažieji gyvūnai, gyvenantys “Šiaulių letenėlėje”. „Šiaulių letenėlė“ – fenikso kelias užmirštiems beglobiams gyvūnams. Gelbėti. Gydyti. Globoti. Padėti. Toks mūsų, kaip ir daugelio mūsų pasišvęstos vykdyti veiklos brolių ir seserų, kiekvienos dienos devizas, tikslas ir malda. Pradėjome savo kilnią misiją 2014-ųjų vasarą - dirbome netausodami savęs, tvirtai tikėdami tuo, ką darome, atiduodami visą savo laisvalaikį, liejome prakaitą, kurdamiesi senoje, apleistoje fermoje, naudodami kilnios širdies žmonių suaukotus pinigus ir socialiai atsakingų įmonių paaukotas statybines medžiagas“ , - taip kalbėjo organizacijos atstovės, atsivedusios į susitikimą savo globojamus augintinius Dublį ir Norį. Nuostabūs šuniukai sužavėjo mokinius savo elgesiu, švelnumu ir bendravimu. 

“Šiaulių letenėlės” darbuotojai mokiniams papasakojo liūdnas istorijas apie tai, kaip ir kokios būklės pas juos patenka gyvūnai, kokia jiems reikalinga priežiūra, gydymas, dėmesys ir meilė. Domėdamiesi jų veikla, mokiniai drąsiai pateikė klausimus, dalinosi įspūdžiais apie savo auginamus gyvūnus, negailėdami gražių žodžių, rodė meilę šuniukams Dubliui ir Noriui.

„Esame neapsakomai dėkingi visiems, kurie  prisidėjo aukodami savo pinigėlius gyvūnų maistui“, - kalbėjo gyvūnų globos organizacijos atstovai.

Išlydėje svečius, mokiniai žiūrėjo filmą “Hačiko istorija”. Šis jautrus filmas apie gražią, ištikimą žmogaus ir šuns draugystę, sugraudino ne vieną širdelę.

            Organizatorės pradinių klasių mokytojos Rimutė Ledauskienė, 

Ingrida Miceikienė, Renata Vyšniauskienė


POPIETĖ „RUDENĖLIS PUOŠIAS“ 

Šių metų spalio 25 dieną mokykloje įvyko popietė „Rudenėlis puošias“ (pagal projektą „Metų ratą pasukus“). Popietėje dalyvavo 1-4 klasių mokiniai ir jų pedagogai. Mokiniai dainavo, šoko ratelius, sužinojo daug mįslių, patarlių apie rudenį, išgyveno teigiamas emocijas, patyrė bendravimo, pažinimo, bei pasididžiavimo savimi jausmą. 

        Pradinių klasių mokytoja Ingrida Miceikienė 


KALBINĖ VIKTORINA

 „GARSŲ IR RAIDŽIŲ ŠALYJE“

        Spalio 19 d. mokykloje vyko kalbinė viktorina „Garsų ir raidžių šalyje“, kurią inicijavo ir organizavo pradinio ugdymo mokytojos logopedės Laimutė Gutauskienė ir Loreta Baltūsienė. Viktorinos tikslas - ugdyti komunikavimo bei kultūrinės kompetencijos pradmenis. Renginio dalyviai, 1a ir 2a klasių mokiniai, turėjo įveikti daug įvairių rungčių: atpažinti ir pavadinti vaisius, daržoves, grybus, sudėlioti dėlionę apie metų laikus, sudaryti gramatiškai taisyklingus sakinius apie rudenį, iš raidžių sudėti vaisių ir daržovių pavadinimus ir kt. Grybų kepurėmis pasipuošę 1a klasės mokiniai Viltė, Danielius, Eimantas raiškiai padeklamavo eilėraščius apie grybus. Renginio metu mokiniai ugdėsi draugiškumą, o  varžydamiesi patyrė džiugių emocijų.   

Pradinio ugdymo mokytoja logopedė Loreta Baltūsienė 


„Kai manęs paklausia, kaip atrodo mano teatras, atsakau: visi lietuviai yra buvę bažnyčioje. Taigi įsivaizduokite, jei vaizdas vitražiniame bažnyčios lange staiga imtų judėti, didėti, keisti spalvas... tai ir būtų mano teatras. O teatralų paklausiu: ar tamstos žinote ir „gyvai“ matėte visas teatro raiškos formas (baletą, dramą, lėlių, pantomimos, šokio teatrus)? Dažniausiai atsako, kad matę. Tada klausiu: o vitražinį teatrą – matėte? Ne... Tada jau rėžiu: ar tai ne spraga tamstų išsilavinime?“ – taip kalba aktorius, režisierius ir vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ vadovas Petras Mendeika.

                      Š.m. spalio 19 d. pradinio ugdymo mokiniai žiūrėjo tarptautinių lėlių teatrų konkursų ir festivalių Portugalijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Islandijoje dalyvio ir laureato – Vilniaus miesto vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ spektaklį „Katinas su terbele“. Spektaklio metu mokinius lydėjo puiki nuotaika, o jam pasibaigus buvo galima pasižiūrėti, kaip atrodo lėlės-artistės.  

                                   Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


RUDENINĖ TALKA

Mokyklos kiemas, stadionas, parkelis yra mokinių kasdienybė – jame žaidžiama, sportuojama, vyksta šventės, renginiai, todėl Mokinių taryba pakvietė mokinius ir mokytojus pasirūpinti mėgstama žaidimų ir pramogų vieta.

Š.m. spalio 18-ąją, saulėtą, gražią dieną, 5-10 klasių mokiniai kartu su mokytojais „pabiro“ mokyklos  teritorijoje, iš kurios greitai dingo rudeniniai lapai, vėjo nulaužtos medžių šakelės.

 Visų nuotaika puiki, o mokyklos teritorija vėl švari ir tvarkinga.

Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


PENKTOKŲ KRIKŠTYNOS

Šįmet į penktąją klasę susirinko 11 mokinių. Jie iki spalio 17 d. bėgiojo po įvairius kabinetus, klases neįgiję pilnateisio penktoko statuso. Šią klaidą teko ištaisyti mokyklos vyriausiems mokiniams, dešimtokams. Taigi, spalio 17 d. įvyko „krikštynos“. Penktokai buvo išskirtinai aprengti, o po pamokų jų, klasės vadovės Arnoldos bei auklėtojo Nerijaus laukė įvairios užduotys, kurias skyrė iš Antikos laikų atvykę „Dievai“. Atlikus užduotis – pašokus, padainavus, nupiešus portretą – penktokai buvo „pakrikštyti“ ir jiems suteiktas pagrindinės mokyklos mokinio statusas.

Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Spalio 13 d. Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pakvietė 9-10 klasių mokinius pasikalbėti apie savanorystę. Diskusijoje, kurioje dalyvavo savanoriai Halina (Ukraina), Can (Turkija), Justina (Lietuva), Jurgita (Lietuva) kalbėta apie veiksnius, padedančius tapti savanoriu, galimybes, perspektyvas, vertybes.

Paulina Ragulevičiūtė, Mokinių tarybos pirmininkė


Š.m. spalio 12 d. mokykloje lankėsi Vytautas Gudonis, Lietuvos psichologas, pedagogas, socialinių mokslų (psichologija) habilituotas daktaras, ir Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto kūno kultūros ir sporto edukologijos studijų II kurso studentai, kurie buvo supažindinti su mokinių ugdymo ypatybėmis, specifika Šiaulių logopedinėje mokykloje.

Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Rudenėjanti gamta atnešė gražią šventę – Mokytojų dieną.

Ryte mokytojus pasitiko besišypsantys, pasipuošę mokiniai, skambėjo rami muzika. Mokytojų laukė maloni staigmena mokytojų kambaryje, kur buvo išleistas stendas „Mielų mokytojų akimirkos“. Pirmosios pamokos metu Mokinių tarybos nariai kiekvieną mokytoją sveikino su profesine švente ir įteikė kvietimą į mokinių įrengtą „Kavinukę“ namų ruošos kabinete. Mokiniai vaišino saldumynais.

Sveikinimai ir šventinė nuotaika mokykloje vyravo iki vakaro.

Smagu, kai mokiniai apkabina mokytoją, palinki geros dienos, sveikatos. Tokios dienos yra suartinančios, apjungiančios mokinius ir pedagogus, ilgai paliekančios šviesos ir šilumos pojūtį.   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Stapulionienė 


Šių metų spalio 4 dieną 8a ir 3b klasių mokiniai, kartu su savo vadovais bei auklėtojais apsilankė bendrovėje  "Sabalin", kur gaminama vaikiška, moteriška, vyriška ir specialiosios paskirties odinė avalynė. Mokiniams buvo papasakota apie batų atsiradimą, jų istoriją ir nuolat kintančias madas. Vaikai taip pat sužinojo, iš kokių medžiagų gaminama avalynė,  lankėsi gamybiniame ceche, bendravo su darbuotojais, stebėjo jų darbą. Mokiniams buvo įdomu išgirsti ir savo akimis pamatyti batų kelią nuo odos gabalėlio iki parduotuvės lentynos.Tikime, kad tokios išvykos padės lengviau išsirinkti tinkamiausią profesiją.(8a klasės vadovė Jūratė Bučienė)


TAKTINĖS PRATYBOS „SAULĖS KIRTIS 2016“ 

2016 m. rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Šiauliuose vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės lauko taktinės pratybos „Saulės kirtis 2016“. Kariai vykdė plataus spektro operacijas (patruliavimas, žvalgyba, asmenų ir transporto sulaikymas, pastatų šturmas, valymo užduotys ir pan.), kurių metu buvo naudojama etatinė ginkluotė bei garsiniai šaudmenys.   

Šiaulių logopedinė mokykla taip pat buvo įsitraukusi į šias pratybas: kariai savanoriai ir jų partneriai – kariai iš Jungtinių Amerikos Valstijų – lankėsi mokykloje, atliko įvairias karines užduotis, bendravo su mokiniais, kuriems karinės pratybos paliko didelį įspūdį, sudomino karių naudojama technika. Svečius iš užsienio labai nustebino geranoriškas bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis. Džiaugiamės galėję būti svarbių karinių pratybų dalimi.

 

SUSITIKIMAS SU OLIMPIEČIAIS

2016 m. rugsėjo 29 d. 3a, 3b ir  8a klasių mokiniai su savo pedagogais  lankėsi Šiaulių irklavimo bazėje. Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojai, baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas mus pasitiko su šypsenomis.  Lietuvai iš Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių parvežtą bronzos medalį teko ne tik pamatyti iš arti, bet ir paliesti rankomis. Taip pat buvome pakviesti apsilankyti ir savo akimis apžiūrėti vietą, kur treniruojamasi ir rengiamasi varžyboms.

Baidarininkai iki olimpinių žaidynių nuėjo sunkų ir vingiuotą kelią. Jie buvo baigę sportinę karjerą ir emigravę, tačiau nusprendė sugrįžti ir kovoti dėl vietos Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Patyrę sportininkai pasiekė savo tikslą ir pasipuošė bronziniais medaliais. Paklausti, kas labiausiai padėjo iškovoti medalius, sportininkai vardijo psichologinį susitelkimą, įdėtas pastangas, darbą bei lydėjusią sėkmę. „Tačiau tobulėti dar yra kur“, – sakė olimpiečiai.

Mokiniai domėjosi, kokių savybių reikia turėti, kada galėtum pradėti plaukti baidarėmis, kad pasiektum tokių aukštumų, koks jausmas užplūsta nugalėtojus išgirdus savo ir šalies vardus. Mažieji teiravosi, kas nutinka, jei baidarės ,,sugenda“, ar dažnai sportininkus ištinka traumos  treniruočių metu. Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas, dviviečių  baidarių komanda, tai dviejų skirtingų asmenybių, jų įgūdžių ir savitumų darna, kai skirtumai virsta vienas kitą papildančiais privalumais.  Kaip svarbu būti vieningiems, dirbti, siekiant tikslo. Mokiniai smalsiai apžiūrėjo baidares, irklus, treniruoklių salę, pamatė vietą, kur vyksta varžybos, treniruotės  Talkšos ežere. Labai džiaugiamės gavę autografus ir įsiamžinę  su žymiaisiais baidarininkais.

Didelė garbė bendrauti su tokiais žmonėmis.

       

Kiekvieną kartą mokydamasis naujos kalbos, gyveni naują gyvenimą.

                                                                                                    Čekų patarlė

Rugsėjo 26-ąją dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai.

Mūsų mokyklos bendruomenė taip pat paminėjo šią dieną. Vyresniųjų klasių mokiniai rašė rašinius apie Europos Sąjungos kalbas, svarstė, kodėl be gimtosios kalbos dar reikia mokytis kitų kalbų. Gražiausios mokinių išsakytos mintys buvo publikuotos mokyklos stende. Pertraukų metu skambėjo įvairių Europos šalių muzika.   Per 2-ąją pamoką 5–10 klasių mokiniai bei mokytojai buvo pakviesti į aktų salę, kurioje mokyklos svečiai – savanoriai iš Ukrainos ir Turkijos -  pristatė savo šalį, kultūrą, papročius, ir, žinoma, papasakojo apie savo gimtąją kalbą. Renginį stebėję mokiniai teigė, kad savanoriai ne tik padovanojo gerą nuotaiką, bet  pagilino jų žinias apie šias Europos šalis. 


2016 m. rugsėjo 22 d. įvyko mokinių  susitikimas su GIEDRE MENDOZA-HERERA

Giedrė Mendoza-Herrera: „Reikia suprojektuoti 100 bažnyčių, kad 101-oji būtų tobula“.

Sužinoti kaip atsiranda miestai, gatvės, namai ir parkai mokiniams sutiko papasakoti architektė – urbanistė Giedrė  Mendoza - Herera, kuri mokykloje  lankėsi 2016 m. rugsėjo 22 d.

Šiauliams jau 780 metų! Tai vienas seniausių miestų Lietuvoje. Šiaulių miesto gimtadienio proga kalbėjomės apie ateities vizijas, apie senuosius Šiaulius. Mylimas miestas, patinkantis darbas ir  svajonės apie gražesnius Šiaulius - tokiomis mintimis dalinosi gerbiama architektė. „Mū­sų mies­tas tu­ri di­džiu­lį vie­šų­jų erd­vių po­ten­cia­lą. Jų čia la­bai daug. Tai aikš­tės, skve­rai, rek­rea­ci­nės erd­vės, gat­vės.  Ma­nau, kad žmo­nės tu­ri gy­ven­ti mies­te, bur­tis aikš­tė­se, skve­ruo­se į bend­ruo­me­nes, vaikš­čio­ti gat­vė­mis,  di­džiuo­tis sa­vo mies­tu ir jo sim­bo­liais. Be­ne di­džiau­sia mies­to vie­šo­ji erd­vė yra Pri­si­kė­li­mo aikš­tė, kurios rekonstrukcija prasidės 2017 metais“.

Kaip atsiranda projektas, kokius mokslus reikia baigti, kad galėtum projektuoti namus?  Koks labiausiai pasisekęs projektas, kokie projektai jau įgyvendinti, kokius apdovanojimus architektė yra gavusi? Tokius ir panašius klausimus kėlė mokiniai. Gerb. Giedrė Mendoza-Herera pasidalino savo prisiminimais, parodė filmuką, sukurtą mokinių,  apie Saulės mūšį, papasakojo apie sudėtingą architekto-urbanisto darbą, apie senuosius Šiaulius ir numatomus darbus, gražinant, puoselėjant miesto infrastruktūrą. Gerb. architektė papasakojo apie tai, kad, ieškodama idėjos bulvaro rekonstrukcijai, nusprendė, jog pėsčiųjų gatvė turi sujungti praeitį ir ateitį, istoriją ir modernumą. Taip atsirado pilko granito stačiakampiai, simbolizuojantys 1793 m. sudarytame Šiaulių plane numatytus namus. Šiandien stačiakampių tiek pat, kiek buvo namų, o gatvė tada buvo daug siauresnė. Šia  gatve mes nuolat vaikštome, joje vyksta miesto šventės, renginiai. Kaip smagu gyventi, mokytis tokiame mieste! Dėkojame gerb. architektei Giedrei Mendoza-Herera už malonų bendravimą.  


Š.m. rugsėjo 22d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) puikiai pasirodė Šiaulių miesto ir apskrities menų festivalyje "Šitą žemę man likimas dovanojo".


Š.m. rugsėjo 17d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai", "Pabiručiai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) pristatė meninę programą tarptautinės ištvermės jojimo varžybų dalyviams bei dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose.


2016-09-15 vyko susitikimas su Stasiu Tumėnu 

,,Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga.  Pamatykime  džiaugsmą vaiko  akyse,  kai  jis perskaito pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją knygutę.” (Astrida Lindgren).

Skaitymas  lavina  vaizduotę,  kūrybingumą, sugebėjimą  įsijausti  į  kito asmens  emocijas. Skaitymas  ugdo gebėjimą  vartoti kalbą, formuluoti ir išsakyti savo mintis  bei  jausmus. Kaip sudominti skaitymu vaikus, kurie mieliau žaidžia kompiuteriu ar žiūri televizorių?  Į šį klausimą mums padėjo atsakyti  gerb. Stasys Tumėnas – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, knygų  leidėjas, žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras. Gerbiamas svečias pasidalino savo prisiminimais apie susitikimus su žymiais Lietuvos  žmonėmis, apie išleistas knygas, jų autorius, knygų atsiradimo istorijas. Mokiniams  buvo įdomu klausytis pasakojimo apie  rankraščio kelią iki skaitytojo, norą pažinti pasaulį, norą padėti kitiems mokytis. Gerb.  S.Tumėnas pasakojo apie susidomėjimą spauda anksčiau ir dabar, apie knygos naudą jaunam žmogui, apie žinių šaltinį, kuriame galime rasti visus mus dominančius atsakymus.

                           Dėkojame svečiui už šiltą, betarpišką bendravimą  su mokiniais, pedagogais ir už meilę knygai.

2016 rugsėjo 9 d. Šiaulių logopedinės mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Šiaulių miesto šventės "Šiaulių dienos 780" eisenoje. Kartu su mokiniais visiems miestelėnams bei miesto svečiams džiaugsmingai mojavo ir mokyklos direktorė R.Lanauskienė. Eisenos dalyviai nešė atnaujintą mokyklos vėliavą . 


Š. m. rugsėjo 8d. šokių kolektyvai "Sparnai" ir "Pabiručiai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto kūrybiško/aktyvaus laisvalaikio idėjų parodoje "Ką veiki?"

Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. Rugsėjis… Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis.

Šiemet Šiaulių logopedinė mokykla pasitiko savo mokinius susikaupusi dar vienam svarbiam etapui – naujiems mokslo metams. Vaiskų ir šiltą rytą mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi į mokyklos kiemą. Tarsi rūkas ore vis sklandė vasaros prisiminimai, norėjosi būti miške, prie upės ar su draugais, bet skambutis jau kvietė į klases. Šiemet jis pirmąjį kartą nuskambėjo 30 parengiamosios klasės mokinių. Mūsų mažiesiems buvo įteiktos dovanos, juos į šventę atlydėjo dešimtokai. Nedrąsiai spausdami tėvelių rankutes, jie įžengė į Mokslo karalystę.

Malonius sveikinimo žodžius mokiniams ir jų tėveliams dovanojo mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Edvardo Žakario atstovas Vidas Aksomaitis, Šiaulių miesto tarybos narys Tomas Petreikis, Vį "Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems" direktorius, Šiaulių logopedinės mokyklos buvęs mokinys Algimantas Patackas bei antrokės Livijos tėtis. Visiems linkėta sėkmės, kantrybės kremtant karčias mokslo šakneles ir gražių akimirkų mokykloje.

Pakiliai nusiteikusių mokinių, tėvelių bei mokytojų veiduose švietė šypsenos. Šventėje netrūko dainų, linkėjimų, giedros nuotaikos, kiekvienas apgalvojome savo norus ir siekius, sudėliojome žingsnelius ir pradėjome kelionę. Tegul ji būna sėkminga, tegu Rugsėjo 1-osios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!