Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis  2017 I ketvirtis


Pareigybės   pavadinimas

Etatinių vnt. 
  skaičius

2017 m.
  I ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

1522 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1273 €

Skyrių vedėjos

2.25

1048 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

42.07

748 €

Auklėtojai

40.25

753 €

Logopedai

15.5

734 €

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec.   pedagogas)

6

696 €

Bibliotekos darbuotojai

1.5

570 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

848 €

Sveikatos priežiūros specialistai

3.5

509 €

Kiti darbuotojai

53.3

380€-

910 €