Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis

Pareigybės   pavadinimas

Etatinių vnt.
  skaičius

  
  

2016 m.
  III ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

1592 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1273 €

Skyrių vedėjos

2.25

1048 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

39

743 €

Auklėtojai

38

752 €

Logopedai

12.5

732 €

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec.   pedagogas)

4

681 €

Bibliotekos darbuotojai

2

570 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

625 €

Sveikatos priežiūros specialistai

4

451 €

Kiti darbuotojai

32.3

380 €-620 €