Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Priėmimo tvarka


Priėmimas į ikimokyklinį skyriųKomisija mokinių priėmimui į Šiaulių logopedinę mokyklą:

Komisijos pirmininkė – Laima Juozapavičienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Rūta Lanauskienė, direktorė;

1.2. Violeta Matakienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;

1.3. Eugenija Jakimavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė;

1.4. Donata Balandienė, socialinė pedagogė;

1.5. Elena Mockuvienė, gydytoja;

1.6. Aušra Senkauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;

1.7. Živilė Bielskienė, logopedė metodininkė;

1.8. Vilma Beinorienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;

1.9. Snieguolė Valančiauskienė, vyresniųjų klasių tėvų atstovė.

1.10. Justina Steckytė, psichologo asistentė. 

Mokinių priėmimas vykdomas nuo gegužės 25 iki birželio 25 d. (papildomai po nurodytos datos gavus dokumentus papildomas priėmimas vykdomas nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 1 d.). 

Komisija vaikų priėmimui į Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

Komisijos pirmininkė – Rūta Lanauskienė, direktorė.

Pirmininko pavaduotoja – Živilė Nakčiūnienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Živilė Jarašūnienė, auklėtoja metodininkė;

1.2. Rima Rakšnienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

1.3. Jolanta Žukauskienė, logopedė metodininkė;

1.4. Silvija Rugenė, logopedė;

1.5. Ginta Lužeckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

1.6. Elena Mockuvienė, gydytoja;  

1.7. Aušra Senkauskienė, vyresnioji specialioji  pedagogė. 

Vaikų priėmimas vykdomas nuo kovo 1d. iki birželio 25d. (gavus dokumentus po nurodytos datos, papildomas priėmimas vykdomas nuo rugpjūčio 25d. iki rugsėjo 1d.)


Asmuo, pageidaujantis mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje, pateikia:

1.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

1.2.. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

1.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo ir pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.

1.4. Deklaraciją apie gyvenamąją vietą.

2. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

2.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

2.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

2.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 3. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

3.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

3.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;        

3.3. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

Prašymo dėl priėmimo forma
Informacija dėl mokinių priėmimo į mokyklą

Priėmimo į mokyklą komisijos posėdžių tvarkaraštis:

2018 m. birželio 7 d. 11.00 val.

2018 m. rugpjūčio 23 d. 11.00 val.

Informacija apie priėmimą/nepriėmimą tėvams (globėjams/rūpintojams) teikiama telefonu, laišku.  

Dėl mokinių priėmimo į mokyklą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 2018 m. gegužės 25 d. įstatymu, mokinių priėmimo į mokyklą komisijos 2018 m. birželio 7 d. posėdžio nutarimu, 2018/2019 m. m. mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje kviečiami mokiniai:

Pa klasė – 10 mokinių;

Pb klasė – 9 mokiniai;

1a klasė – 3 mokiniai;

1b klasė – 2 mokiniai;

2a klasė – 3 mokiniai;

5b klasė – 1 mokinys.

Tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami individualiai. 

Klasė

Gautų prašymų į mokyklą skaičius

Galimų priimti mokinių skaičius

Priimtų mokinių skaičius

Laisvų vietų skaičius

Priešmokyklinėsgrupės

 5

5

 5

0

Ikimokyklinės grupės

 14

 14

 14

0