Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Priėmimo tvarka
Priėmimas į ikimokyklinį skyriųKomisija mokinių priėmimui į Šiaulių logopedinę mokyklą:

Komisijos pirmininkė – Laima Juozapavičienė, specialiosios pagalbos mokiniui ir veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Violeta Matakienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;

1.2. Eugenija Jakimavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė;

1.3. Gediminas Krūmas, soc. pedagogas;

1.4. Elena Mockuvienė, gydytoja;

1.5. Aušra Senkauskienė,  vyresn. spec. pedagogė;

1.6. Živilė Bielskienė, logopedė metodininkė;

1.7. Jolanta Žukauskienė, logopedė metodininkė;

1.8. Vilma Beinorienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;

1.9. Aušra Cigienė, pradinių klasių tėvų atstovė;

1.10. Snieguolė Valančiauskienė, vyresniųjų klasių tėvų atstovė. 


Komisija vaikų priėmimui į Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

Komisijos pirmininkė – Rūta Lanauskienė, direktorė.

Pirmininko pavaduotoja – Živilė Nakčiūnienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Živilė Jarašūnienė, auklėtoja metodininkė;

1.2. Rima Rakšnienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

1.3. Jolanta Žukauskienė, logopedė metodininkė;

1.4. Silvija Rugenė, logopedė;

1.5. Ginta Lužeckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

1.6. Elena Mockuvienė, gydytoja;  

1.7. Aušra Senkauskienė, vyresnioji specialioji  pedagogė. 

Vaikų priėmimas vykdomas nuo kovo 1d. iki birželio 25d. (gavus dokumentus po nurodytos datos, papildomas priėmimas vykdomas nuo rugpjūčio 25d. iki rugsėjo 1d.)


Asmuo, pageidaujantis mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje, pateikia:

1.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

1.2.. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

1.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo ir pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.

1.4. Deklaraciją apie gyvenamąją vietą.

2. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

2.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

2.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

2.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 3. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

3.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

3.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;        

3.3. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.