Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis

Pareigybės   pavadinimas

Etatinių vnt.
  skaičius

2015 m.
  IV ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

1521 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1273 €

Skyrių vedėjos

2.25

1048 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

39

650 €

Auklėtojai

39

653 €

Logopedai

12.3

649 €

Pagalbos mokiniui specialistai 

(soc. pedagogas,

spec.   pedagogas)

4

681 €

Bibliotekos darbuotojai

2

570 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

625 €

Sveikatos priežiūros specialistai

4

414 €

Kiti darbuotojai

51.5

325 €-514 €