Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Ikimokyklinis skyrius

FILOSOFIJA

Darnus vystymasis – ilgalaikis, nuolatinis visuomenės vystymasis, siekiant tenkinti  žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudojant bei papildant gamtos išteklius, išsaugant Žemę ateities kartoms. Darnus vystymasis reiškia, kad efektyviai naudojami ištekliai ir mažinamas atliekų kiekis, sveikata saugoma kuriant saugią ir švarią aplinką, vertinama ir saugoma gamtinė įvairovė. Visi turi teisę į kultūros reikmių tenkinimą, poilsį nepažeidžiant aplinkosaugos interesų. Siekiant darbaus vystymosi, išskirtinis vaidmuo tenka švietimui. Labai svarbu jau ikimokyklinėje įstaigoje ugdyti vaikų darnaus vystymosi pradmenis. Darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimas - tai plati ugdymo sritis, apimanti ne tik gamtamokslines žinias, bet ir ekologinį, aplinkosauginį, sveikos gyvensenos, ekonominį ir socialinį ugdymą. Darnus vystymasis ikimokykliniame amžiuje neatsiejamas nuo domėjimosi ir atsakomybės už gamtą, gyvūnijos ir augalijos globą, gyvenamosios aplinkos saugojimą. Tam palankiausios sąlygos susidaro vaikams aktualioje ir mėgstamoje veikloje: žaidžiant, stebint, tyrinėjant, bendraujant su suaugusiais ir bendraminčiais, gamtoje, mokantis ir dalyvaujant kūrybinėje, meninėje veikloje.

Vaiko ugdymas - vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save laisvai renkantis priemones. Laisvas vaikas yra tada, kai jis turi savo veiksmų tikslą, kai gali laisvai pasirinkti naują veiklą, turi galimybę samprotauti, daryti sprendimus, taisyti klaidas ir tokiu būdu programuoti bei formuoti savo asmenybę. .Darbuotojų kompetencijos ugdymas - siekimas aukštesniųjų veiklos motyvų ir savęs įprasminimo, sugebėjimas integruoti įvairias žinias, netradiciškai mąstyti. Darbuotojų asmeninės iniciatyvos skatinimas - galimybės tobulėti, nuolatiniai ieškojimai ir kūryba. Pedagogams svarbu orientuotis į šiuolaikinę vaikystės ir vaiko ugdymo vaikystėje sampratą: suprasti vaiko raidą ir mokymąsi kaip vientisą procesą; įsisąmoninti visų raidos etapų tarpusavio sąryšį; interpretuoti vaikystę kaip mokymosi visą gyvenimą sėkmingą startą; kurti naujas ugdymo(si) galimybes kiekvienam vaikui.

MISIJA

Ikimokyklinis skyrius, padėdamas šeimai, laiduodamas sistemos prieinamumą, lankstumą ir savarankiškumą, vykdo vaikų ugdymo funkcijas:

 • teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir integruotą specialųjį ugdymą, pagal galimybes tenkina vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius;
 • formuoja dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, skiepija bendrąsias žmogaus vertybines sampratas, kuriomis vaikai grįs savo gyvenimą;
 • teikia prioritetus vaiko adaptacijai ir socializacijai bendruomenėje, brandina vaiką kaip asmenybę pilietiškumo dvasia, darnaus vystymosi principais;
 • ugdo visas vaiko galias - fizines, intelektualines, emocines, pažintines;
 • skatina asmenybės saviraišką, siekia ugdymo tęstinumo šeimoje ir mokykloje;
 • ugdo sveiką, kritiškai mąstantį, dorą, laisvą, gebantį integruotis ir adaptuotis visuomenėje žmogų.

VIZIJA

Ikimokyklinis skyrius:

 • visiems prieinama;
 • atsinaujinusi;
 • moderni;
 • demokratizuota;
 • besimokanti;
 • kūrybingai dirbanti;
 • teikianti efektyvų ikimokyklinį, priešmokyklinį, integruotą specialųjį ir išplėtotą papildomąjį ugdymą;
 • bendraujanti ir bendradarbiaujanti;
 • atliepianti tėvų lūkesčius;
 • puoselėjanti darnaus vystymosi vertybes;
 • vykdanti ir propaguojanti sveiką gyvenseną;
 • atvira naujai patirčiai ir kaitai;
 • problemas sprendžianti ir projektus įgyvendinanti ugdymo įstaiga.

TIKSLAI

 • Tenkinti kiekvieno ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaiko ugdymąsi, saviugdos poreikius, užtikrinti vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, kokybišką ugdymą.
 • Tęsti ugdymo turinio pritaikymą skirtingų gebėjimų sutrikusios kalbos vaikams,

sudarant kuo palankiausias  sąlygas perimti darnaus vystymosi idėjas ir  tautos dvasinės

 kultūros pagrindus.

UŽDAVINIAI

·         Siekti geresnės ugdymo kokybės dirbant pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

·         Tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius: sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko ugdymui(si), dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam jo brendimui.

·         Įdiegti naujus metodus ir priemones  ugdant  socialinę,  sveikatos  saugojimo,  pažinimo, komunikavimo ir  meninę kompetencijas.

·         Tęsti ugdymą skatinančios aplinkos kūrimą, tenkinant prigimtinius, darnaus vystymosi, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Vaikų ugdymas vykdomas, plėtojant šias kompetencijas:

 • socialinė kompetencija;
 • sveikatos saugojimo kompetencija;
 • pažinimo kompetencija;
 • komunikavimo kompetencija;
 • meninė kompetencija.

Bendraujame ir bendradarbiaujame su Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, Radviliškio miesto lopšeliu-darželiu „Kregždutė“, Kretingos vaikų ugdymo centru, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindine mokykla, Tauragės „Šaltinio“ pagrindine mokykla, Radviliškio miesto Vaižganto pagrindine mokykla, Šiaulių miesto lopšeliu-darželiu „Žirniukas“, Kelmės darželiu-mokykla „Ąžuoliukas“, Šiaulių  miškų urėdija.

 Įstaigos savitumas:
Ikimokyklinį skyrių lanko dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų poreikių vaikai  iš viso  Šiaulių regiono.
 Ikimokyklinis skyrius yra pasirinkęs darnaus vystymosi ugdymo kryptį, kurią stengiasi integruoti visame ugdymo procese. Mūsų ikimokyklinio skyriaus veiklos kryptis – visapusiškas, darnaus vystymosi idėjomis pagrįstas vaikų ugdymas, sudarant palankias sąlygas vaiko individualybei reikštis ir tobulėti. Ikimokyklinio skyriaus pedagogai dirba kūrybiniu - kompleksiniu metodu, taiko projektinio darbo metodą, kuriamos individualios ugdymo programos.

 Įgyvendinant trišalį bendravimą ir bendradarbiavimą, kartu su vaikais,  mokyklos ir tėvų bendruomene vykdomos įvairios gamtosauginės akcijos, įgyvendinami projektai. Čia vaikai renkasi veiklą pagal savo interesus ir poreikius. Ugdymas orientuotas į vaiką,  garantuojant kiekvieno vaiko gebėjimų ugdymąsi, puoselėjamas kiekvieno vaiko individualumas, savitumas, pasitikėjimas savo jėgomis, skatinama vaiko kūrybinė raiška.  Mūsų įstaigoje yra įrengti ir atnaujinti pagal kompetencijas ugdymosi centrai grupėse, auginama daug kambarinių gėlių, įrengtas kompiuterių kabinetas, pasakų kambarys, visose grupėse yra televizoriai, muzikos grotuvai.